УЛАГ II

Нөр, шунал ихтэй, шунамгай: хэтэрхий улаг хүн (маш их шуналтай хүн).

Ижил үг:

УЛАГ I: