УЛАЙДАХ

1. Улай болгох: гараа улайдах (гараа улаан болгох), дээлээ улайдах (дээлээ улаан дэлгэрэнгүй...


2. Улайсах - Хүрэл хэдий хатуу ч, хүрэн гал дээр улайдаг. ААЗ.

гараа улайдах гараа улаан болгох
дээлээ улайдах дээлээ улаан болгох, дээлээ цус болгох