УЛАГ I:

улаг балаг (гай уршиг).

Ижил үг:

УЛАГ II