БААРАГГҮЙ

1. Гарцаагүй, маргаангүй, лавтайяа: баараггүй арга (шалгаран тохирсон арга), баараггүй дэлгэрэнгүй... (суурьтай мэх, даацтай мэх), баараггүй үнэн (гарцаагүй үнэн);


2. Итгэлтэй, найдвартай, баттай: баараггүй мэдээ (баттай мэдээ), баараггүй итгэлтэй (гарцаагүй итгэлтэй) - дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа., баараггүй хүн (найдвартай хүн) - Бүр баараггүй хүнээс дуулсан юм. Л.Содов. Хаврын нар.

баараггүй арга

шалгаран тохирсон арга

баараггүй мэх суурьтай мэх, даацтай мэх
баараггүй үнэн гарцаагүй үнэн
баараггүй мэдээ баттай мэдээ
баараггүй итгэлтэй гарцаагүй итгэлтэй
баараггүй хүн найдвартай хүн