БААРАЛДАХ I

Харилцан осолдох, бүтэлгүйтэх.

Ижил үг:

БААРАЛДАХ II