БААРАЛДАХ II

Шавааралдах, бөөгнөрөх.

Ижил үг:

БААРАЛДАХ I