БААРАГ

Омтгой, хуумгай - Гэхдээ ой мод урттай, богинотой, олон хүн сайнтай муутай гэж үгтэй болохоор зарим залуу хүнд дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Урьд одоогийн түүх., баараг ихтэй (хөнгөн хуумгай явдал ихтэй), баараг явдал (омтгой явдал).

баараг ихтэй хөнгөн хуумгай явдал ихтэй
баараг явдал омтгой явдал