угаалын гадар
мод, төмөрлөгийн зүйлээр хийсэн хувцас хунар угаах сав