баавгайн арьс

баавгайн биеийн гадуурх бүрхүүл хөрс; баавгайн өвчсөн арьс