Б

1. Монгол шинэ үсгийн цагаан толгойн хоёрдугаар үсэг: а, б-гүй (а. Бичиг үсэг огт мэдэхгүй; б. Бичсэн дэлгэрэнгүй...


2. Хоёрдугаар гэсэн утгыг үсгээр тэмдэглэх нь: б-д дурдсан нь (хоёрдугаарт дурдсан нь), арвын б анги (аравдугаар дэлгэрэнгүй...
а, б-гүй

а. Бичиг үсэг огт мэдэхгүй; б. Бичсэн зүйлийг эхтэй нь үг үсэггүй тулган үзэх, унших, хэлэх

б-д дурдсан нь хоёрдугаарт дурдсан нь
арвын б анги аравдугаар ангийн хоёрдугаар бүлэг