авдрын нүүр
авдар савны өмнө этгээд; хээ хуар гаргаж чимэглэсэн байдаг