АВДАРЧИН

Авдар хийдэг хүн - Гурван авдарчин тэр мэт байдлыг үзээд... В.Инжаннаши. Улаанаа ухилах тэнхим.