АВЗААГҮЙ

Авзаа зангүй, бардам омгорхог зан аальгүй, томоотой.