АВИАЛБАР
/ хэл шинжлэл /

Үг, бүтээврийн утгыг ялгаж бүрдүүлэхэд оролцдог үндсэн авиа - Гийгүүлэгч авианы асуудал бол авиа зүй, авиалбар дэлгэрэнгүй... Ш.Лувсанвандан. Монгол хэл шинжлэлийн асуудлууд., авиалбар зүй (хэлний авиалбарын тогтолцоо, тэдгээрийн утга ялгах шинжийг судалдаг хэл шинжлэлийн салбар), авиалбарын үсэг (авианы үсгийн нэг зүйл. Хэлийг авиалбараар нэгж болгон тэмдэглэдэг үсэг. Зарим нь зөвхөн цул гийгүүлэгчдээр бүтсэн болохоор эгшиг авиаг нэмэлт тэмдгээр илтгэнэ. Жишээлбэл, араб үсэг. Зарим нь гийгүүлэгч үсэг ба эгшиг үсэгтэй. Жишээлбэл, англи үсэг, франц үсэг). 

авиалбарын үсэг

авианы үсгийн нэг зүйл. Хэлийг авиалбараар нэгж болгон тэмдэглэдэг үсэг. Зарим нь зөвхөн цул гийгүүлэгчдээр бүтсэн болохоор эгшиг авиаг нэмэлт тэмдгээр илтгэнэ. Жишээлбэл, араб үсэг. Зарим нь гийгүүлэгч үсэг ба эгшиг үсэгтэй. Жишээлбэл, англи үсэг, франц үсэг

авиалбар зүй

хэлний авиалбарын тогтолцоо, тэдгээрийн утга ялгах шинжийг судалдаг хэл шинжлэлийн салбар