АВИАРХАГ

1. Авиа бүхий, дуу авиатай: авиархаг гийгүүлэгч [хэл шинжлэл] (дуутай гийгүүлэгч);


2. Авиархуу.