АВИАРХАХ

Чимээ анир авч сэрэмжлэх, чимээ мэдрэх, авиа дуунд мэдрэмтгий байх.