АВЗААЛАХ

Омгорхох, хөөрөх, элдэв зан ааль гаргах, тогтворгүй зан гаргах.