АВДАРЛАМХАЙ
1. Авдарлах зантай;
2. [шилжсэн] Эд мөнгө хураах, нөөцлөх зуршилтай.