АВДАРЛАГЧ

1. Баглагч, боогч;


2. [шилжсэн] Эд мөнгө хураадаг нөөцөлдөг хүн; авдарлагч хүн (эд юм хурааж нөөцлөх зантай хүн).