АВДАРЛАМТГАЙ
1. Авдартаа хийх дуртай;
2. [шилжсэн] Эд мөнгө хураах, нөөцлөх дуртай.