тариа алдах
байгалийн ямар нэг үзэгдэл, хүний буруутай үйл ажиллагаа зэргээс тарианы ургац муу болох