ТАНИЛЦУУЛГА

1. Ямар нэгэн ажил хэргийн агуулгыг товч, тодорхой байдлаар илэрхийлсэн баримт бичиг, танилцуулах зүйл: албан дэлгэрэнгүй... (албан хэргийн тухай мэдээлэл), танилцуулга бичих (тухайн ажил хэргийн талаар танилцуулсан зүйл бичих), танилцуулга хийх (танил болгох, бусдад ойлгуулж мэдүүлэх);


2. Ухуулан сэнхрүүлэх, ойлгуулах зорилго бүхий яриа таниулга.

албан хэргийн танилцуулга албан хэргийн тухай мэдээлэл
танилцуулга бичих тухайн ажил хэргийн талаар танилцуулсан зүйл бичих
танилцуулга хийх танил болгох, бусдад ойлгуулж мэдүүлэх