хүнтэй танилцах
хэн нэгэнтэй ойр дотно болж бие биесээ мэдэлцэх