ТАНИЛГҮЙДЭХ

Таних хүнгүйн учир ганцаардах, таних хүнгүйдэх.