ТАНИВАР

Таних чадвар, хэмжээ: танивар сайн (юмыг таних чадвар сайн).