ТАНАР :

үнэр танар (юмнаас гарч үнэрлэх эрхтэнд мэдрэгдэх зүйл), үнэр танар ихтэй (а. Эвгүй, дэлгэрэнгүй...