ТАЛХЛАХ I

Нунтаглах, нунтаг болгох: ааруул талхлах (ааруул бутлах, ааруул нунтаглах), эм дэлгэрэнгүй... (эм нунтаглах).

ааруул талхлах ааруул бутлах, ааруул нунтаглах
эм талхлах эм нунтаглах
Ижил үг:

ТАЛХЛАХ II