ТАЛЦАГ I

Мужааны нэг төрлийн багаж.

Ижил үг:

ТАЛЦАГ II