ТАЙРАЛТ

Тайрах үйлийн үр дүнг заасан нэр: тайралт хийх (ямар нэг юмыг огтлон багасгах), богино дэлгэрэнгүй... (богино болгох явц, богино болгосон байдал), үсний тайралт (үс богиносгон хэлбэрийг нь өөрчлөх нь).

тайралт хийх ямар нэг юмыг огтлон багасгах
богино тайралт богино болгох явц, богино болгосон байдал
үсний тайралт үс богиносгон хэлбэрийг нь өөрчлөх нь