үсний тайралт
үс богиносгон хэлбэрийг нь өөрчлөх нь