ТАЙРГАНАХ

Тайргар юмны үргэлжлэн хөдлөх, тайргар хүний явах.