тайлбарлаж өгөх
тухайн зүйлийн тухай учрыг нь ойлгуулан, таниулж өгөх