ТАЙР II
/ амьтан /

Эр буга; дайр.

Ижил үг:

ТАЙР I