ТАЙРАГ

Хөл урт бөгөөд өвдгөөр дотогш, үзүүрээр гадагш муруй байдал.