ТАЙРАЛЗАХ

Тайргар хүн ба юмны байн байн хөдлөх, явах.