ТАГНАЙШИХ
/ хэл шинжлэл /

Авиа хэл, хатуу тагнайд ойртож, зөөлрөн дуудагдах: гийгүүлэгч тагнайших (гийгүүлэгч зөөлрөн тагнайн дэлгэрэнгүй...