ТАГНАХ II

Таримал ургамал бутлан өсөж үр сугарсан хойно өвсийг арилган хөрсийг сийрүүлж далагнуулан шороо нэмэх: тариа дэлгэрэнгүй... (тариа ногоог үр сугарсны дараа хөрсийг нь сийрүүлэн шороогоор манах).

Ижил үг:

ТАГНАХ I