сан хураах
эд хөрөнгө, үнэт зүйлс зэргийг нөөцлөн хадгалах