номын сан
а. Ном судрын зүйлийг хөмрөглөн хадгалах газар; б. Олон нийтэд хэрэгцээт ном, сэтгүүл зэргээр үйлчлэх газар