бадрах сан
мал сүрэг адуулах, гэгээний орд өргөө барих, хурал номын зардал нийлүүлэх зэрэг ажлыг хариуцдаг аж ахуй