санд шингэх босгуул
хутагт тэргүүтэй ихэс лам нарын мэдэл бүхий хүмүүс