сан хөмрөг

а. Хурааж хуримтлуулсан зүйл; б. Улсын хөрөнгө, зоорийг хурааж хадгалах газар - Нутаг усаа хааны сан хөмрөгийн яамны түшмэлд алджээ. дэлгэрэнгүй... в. Үнэт зүйлс, эрдэнэс хуран цогцолсон газар