салам хэрэлдэх
үгний хариу алдахгүйгээр ширүүн маргалдах