гэрлэлт салалтыг бүртгэх товчоо
гэрлэж буй болон салж буй хүмүүсийн талаар мэдээлэл хуримтлуулах, эдгээр гэр бүлд үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага