САЛААРХАГ

Салаа олонтой - Мөнх харгана нь шаравтар өнгийн холтос бүхий тахирласан олон мөчиртэй бөгөөд хорин таван метр дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.