САЛ IV:

сал мод [ургамал] (нарийн агар модтой адилавтар навч бүхий, цагаавтар өнгөтэй нэг зүйл мод; шувуу дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

САЛ I

САЛ II:

САЛ III: