САЛААВЧЛАХ

1. Ямар нэг юмыг зөрүүлдэн солбих: гараа салаавчлах (хоёр гарынхаа хуруунуудыг хооронд нь зөрөлдүүлэн дэлгэрэнгүй...


2. Салаавчилсан гараараа ямар нэг зүйлийг тэврэх, барих: толгойгоо салаавчлах (салаавчтай гараараа толгойгоо барих), өвдгөө дэлгэрэнгүй... (салаавчилсан гараараа өвдгөө тэврэх);

3. Ямар нэг зүйлийг хуруугаараа хавчих - Тэр янжуур тамхиа салаавчлан барьж сууна. И.Дамбажав. Монгол үгийн дэлгэрэнгүй...
4. Юмыг хооронд нь солбин ээлжлэх, алаглуулах: салаавчлан нэхэх (хоёр эсвэл хэд хэдэн өнгийн утсыг алаглуулж нэхэх);
5. [яриа] Салаавч гаргах, салаавч үзүүлэх.

гараа салаавчлах хоёр гарынхаа хуруунуудыг хооронд нь зөрөлдүүлэн солбицуулах
толгойгоо салаавчлах салаавчтай гараараа толгойгоо барих
өвдгөө салаавчлах салаавчилсан гараараа өвдгөө тэврэх
салаавчлан нэхэх хоёр эсвэл хэд хэдэн өнгийн утсыг алаглуулж нэхэх