САЛААЛУУР

Цахилгаан гүйдэл зэргийг тусгаарлан салгах хэрэгсэл, төхөөрөмж.