САКС :
/ хөгжим /

сакс бүрээ (олон даруул бүхий нэг зүйл үлээвэр хөгжим).