сайдын орлогч
сайдын эзгүйд ажил үүргийг нь хариуцан гүйцэтгэх эрх бүхий албан тушаалтан